Договір

Договір оферти

Про надання послуг доступу до мережі Інтернет

Даний документ, згідно Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю “Скайнет-Медіа" в особі директора Лізанчук Ярослава Михайловича, що діє на основі свідоцтва про державну реєстрацію № 37417609 від 04.02.2011р. Ізмаїльської Районної Державної Адміністрації, надалі Провайдер, укласти угоду про надання Послуг(и) Інтернет.
Відповідно до 4.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижчевказаних умов і подачі заявки про надання послуг, юридичні та фізичні особи засвідчують своє бажання укласти Договір.

1. Основні визначення.

В цьому Договорі нижчевикладені терміни вжито в наступному значенні:
Акт початку надання Послуг — документи, що підписується обома сторонами після підключення абонента та завершення успішного тестування Послуг(и), які Провайдер буде надавати Абоненту.
Мережа Провайдера — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації об‘єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг(и).
Послуга(и) — послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Провайдером Абонентам у відповідності до діючих тарифних планів.
Провайдер — товариство з обмеженою відповідальністю “Скайнет-Медіа", яке володіє власною телекомунікаційною мережею.
Абонент — фізична або юридична особа, яка користується Послугою Провайдера і здійснює оплату згідно тарифного плану.
Тарифний план — затверджена Провайдером система ставок у грошовому вираженні(еквіваленті) та правила їхнього застосування.
Особовий рахунок ОР — грошові кошти, що знаходяться на особовому рахунку Абонента.

2. Предмет договору.

2.1 Провайдер надає Абоненту телекомунікаційну Послугу доступу в мережу Інтернет шляхом підключення до своєї мережі під назвою «SkyNet» згідно Тарифного плану.
2.2 Повний перелік Послуг, тарифні плани, технічні параметри Послуг, правила Поведінки в мережі, телефони служби технічної підтримки та абонвідділу та інша інформація про Провайдера доступна для ознайомлення на web - сервері http://www.skynet.net.ua

3. Права та обов‘язки Провайдера.

Провайдер зобов‘язаний:
3.1 Провести роботу з монтажу і підключенню АБОНЕНТА до мережі Інтернет. Встановити мережеве обладнання і налаштувати програмне забезпечення на комп`ютері/маршрутизаторі(роутері) АБОНЕНТА для роботи в мережі Інтернет. Безкоштовне налаштування обладнання АБОНЕНТА здійснюється один раз-при підключенні до мережі Інтернет, всі наступні налаштування обладнання здійснюється за окрему плату.
3.2 Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення інформації на web- сторінці Провайдера не пізніше ніж за 10 днів до початку змін.
3.3 Відновити надання Послуг у разі збою або пошкодження обладнання мережі Провайдера протягом одного робочого дня з моменту виявлення пошкодження, або повідомити Абонента про інший строк в разі, якщо відновлення роботи неможливе протягом одного робочого дня.
3.4 Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та давати на них відповіді в стислі терміни.
3.5 Вести облік спожитих Абонентом послуг.
3.6 Надавати безкоштовну технічну підтримку Абонентів по телефонам, вказаним на web- сторінці Провайдера в тому об‘ємі наскільки це можливо.
3.7 Проводити роботи по ремонту та модернізації мережі Провайдера, регулярно обслуговувати обладнання на кабелі мережі Провайдера. Власністю Провайдера є кабель, що прокладений від комутаційного обладнання Провайдера безпосередньо до квартири або будинку Абонента.

Провайдер має право:
3.8 Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати Договір, тарифні плани та додаткові угоди до нього з попередньою публікацією змін на web - сторінці www.skynet.net.ua не менш ніж 10 днів до вступу даних змін у дію.
3.9 Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонентів (пароль, логін) з технічних причин та причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це на web-сторінці.
3.10 Провайдер має право тимчасово або повністю призупинити або обмежити надання окремих або всіх Послуг Абоненту у таких випадках:
3.10.1 При повному використанні Абонентом коштів на своєму особовому рахунку;
3.10.2 Якщо Абонент обмежує іншим Абонентам доступ до мережі Провайдера або перешкоджає іншим Абонентам користуватися Послугами.
3.10.3 При розсилці спаму.
3.10.4 При несанкціонованому проникненні в будь які програми, бази даних, Інтернет – ресурсів будь яких інших фізичних або юридичних осіб.

4. Права та обов‘язки Абонента.

4.1 Абонент має право на якісну та своєчасну Послугу, згідно Тарифного плана.
4.2 Абонент має право на своєчасне отримання повної інформації щодо змін в Договорі, змін в тарифному плані а також додаткових послугах.
4.3 Абонент зобов‘язаний не вчиняти дій, що обмежують іншим Абонентам доступ до мережі Інтернет.

5. Відповідальність сторін.

5.1 За невиконання або неналежне виконання зобов‘язань по Договору сторони несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору й чинного законодавства України.
5.2 Провайдер не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Абонентом від використання або неможливості використання Послуг Провайдера.
5.3 Абонент зобов‘язується не перекладати на Провайдера відповідальність за збиток, понесений Абонентом або третьою стороною від використання або неможливості використання послуг Провайдера.
5.4 Сторони не несуть відповідальності за не прямі збитки (в тому числі за втрачену вигоду).
5.5 Абонент несе відповідальність за вчинення дій, здійснення або замах та здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.
5.6 Провайдер не несе відповідальності й не відшкодовує збитки, що виникли через тимчасову непрацездатність наданої Абонентові Послуги. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами та серверами, які тимчасово, або постійно недоступні через мережу Інтернет. Провайдер не відповідає за нормальне функціонування й доступність всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.
5.7 Провайдер не несе відповідальності за збиток і не відшкодовує збитки, понесені Абонентом через розголошення інформації, що забезпечує можливість несанкціонованого доступу третіх осіб до послуг Провайдера за рахунок Абонента. Збереження в таємниці пароля до свого ОР є обов‘язком Абонента. У випадку розголошення пароля до свого ОР або підозр на це, Абонент зобов‘язаний негайно попередити про це Провайдера для блокування надання Послуг. А потім у службі підтримки одержати новий пароль і відновити використання Послуг.
5.8 Абонент самостійно відповідає за інформацію, передану ним або іншій особі по мережі під його мережевими реквізитами та з його комп‘ютера; за її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність її поширення. Провайдер не відповідає за зміст інформації, переданої Абонентом по мережі SkyNet та всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.
5.9 Провайдер не відповідає за будь-який збиток або збитки Абонента, пов‘язані з використанням матеріалів, інформації, реклами, товарів і послуг отриманим ним у мережі Інтернет. Провайдер не дає ні яких гарантій , явних або не явних на товари, інформацію та послуги, що поставляються через мережу Інтернет або мережу SkyNet. Провайдер не несе відповідальності за будь-які видатки Абонента або збиток, що може бути нанесений Абонентові або іншим особам, в наслідок прямого або непрямого використання Послуг. Вся відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності будь-яких думок, оцінок, послуг і іншої інформації, якості й властивості товарів, наданих через Послугу або Інтернет, лежить на Абоненті.

6. Зміна, розірвання й термін дії договору.

6.1 Договір, може бути розірваний із ініціативи сторін шляхом надання такою Стороною повідомлення в письмовому виді іншій Стороні не менш чим за 10 (десять) днів.
6.2 Провайдер залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку при заборгованості по ОР Абонента понад 2(двох) календарних місяців.
6.3 У випадку розірвання даного Договору, сторони зобов'язані зробити взаєморозрахунки на протязі 5 (п'яти) банківських днів з моменту розірвання Договору.
6.4 Якщо Абонент розірвав Договір в односторонньому порядку, кошти, які знаходяться на особовому рахунку (ОР) Абонента, повертаются за винятком суми місячного тарифного плану на який підписаний Абонент.

7.Особливі умови.

7.1 При виникненні форс-мажорних обставин (воєнні дії, пошкодження енергетичної інфраструктури, саботаж, стихійні лиха, гроза, удари блискавок, землетрусу, повені, суспільні хвилювання, пожежі, рішення органів влади й т.д.) що виключають або об'єктивно перешкоджують виконанню даного Договору, сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків цих обставин.

8. Адреса та банківські реквізити Провайдера.
 
Провайдер

ТОВ “Скайнет-Медіа”
Міська комп'ютерна мережа SkyNet
с. Багате, Одеської області, вул. Центральна 26
Поштова адреса: пр. Мира 16а
Тел. 9-70-77
e-mail:contact@skynet.net.ua

Банківські реквізити:
Філіал АТ «Райффайзен Банк»
МФО 380805 р/с UA863808050000000026005323304
ЕДРПОУ 37417609
Свідотство №37417609от04.02.2011р.
 

___________________Лізанчук Я.М.